Ver-moei-end is het om te lui-ste-ren naar de voet-bal-re-por-ta-ges op Ra-di-o 1. Nu ja, we zijn dat al wat ge-wend en ie-de-reen weet al dat ms-ke niet echt pro re-por-ters is, maar wat die man-nen er van bak-ken dat is toch heel erg.

Eerst en voo-ral roe-pen die zo ver-schrik-ke-lijk erg om een beeld van mee-le-ven op te roe-pen, an-der-zijds spre-ken die zo ge-kapt in kip kap.

En al-le-maal, net of die daar-voor spe-ci-aal naar school ge-weest zijn. Nu ja de kroon wordt ge-span-nen door twee heel erg spe-zia-liz-men ter-za-ke, waar-van er één van-daag wist te ver-tel-len dat een spe-ler van Genk de wed-strijd won nadat hij dat op Genk ook ge-daan had. Hum, op zulk o-gen-blik denkt ms-ke dat ze be-ter eens hun her-se-nen dan hun stem zou-den la-ten wer-ken.